Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Naamlyst der vrouwspersonen welke den 1 februarij 1805 te Leeuwarden zijn ingetekend om op schaatzen te rijden […]

Hardrijderijlijst van een schaatswedstrijd voor vrouwen op 1 en 2 februari 1805 te Leeuwarden.
Tekst: 'Naamlijst / der / Vrouwspersonen / welke / den 1 Februarij 1805, te Leeuwarden zijn ingeteekend, om op Schaatzen te / rijden om Twee Prijzen; de eerste Een Gouden / oorijzer, en de Tweede een streng Git- / ten met een Gouden kroontie'. Deelnemers: Rinske Johannes (Schinke Schans - Leeuwarden), Dieuke Oebeles (Roodkerk), Sjoukje Jacobs (Veenwouden), Aafke Sibles (Wergea), Maaijke Bokkes (Leeuwarden), Gertje Reins (Oude Galileën - Leeuwarden), Teike Wijtzes (Surhuisterveen), Maijke Jelmers (Opeinde), Trijnje Pieters (Poppenwier), Bregtje Teunis (Tytsjerk), Hieke Oepkes (Poppenwier), Klaaske Tjeerds (Leeuwarden), Geeltje Franfes (Leeuwarden), Wikke Wijtzes (Surhuisterveen), Feikjen Ates (Goutum), Trijntje Geerts (Sibrandabuorren), Antje Heres (Hommerts), Tjitske Gerrits (Tersoal), Trijntje Teunis (Tersoal), Grietje Geerts (Dearsum), Jantje Annes (Tersoal), Janke Thomas (Aldeboarn), Tjitske Bonnema (Boazum), Lipkje Cornelis (Earnewâld), Baukje Dirks (Ysbrechtum), Sintje Symons (Boazum), Klaaske Jacobs (Scharnegoutum), Trijntje Joukes Hilverda (Raerd), Hinke Dirks (Tirns), Corneliske Andries (Berlikum), Gertje Gerbens (Easterein), Hotske Reins Faber (Wirdum), Trijntje Hedsers (Warten), Wijtske Sijtzes (Grou), Trijntje Eilders (Stiens), Yfke Jacobs (Iens), Doetje van Kammen (Surhuisterveen), Antje Klases (Huizum), Antje Jans (Drachten), Freerkje Sijmons (Huizum), Dieuke Klazes (Dronrijp), Trijntje Johannes (Langezwaag), Aagje Jacobs (Dronrijp), Rinje Redmers (Oppenhuizen), Grietje Rientjes (Oentsjerk), Grietje Jelles (Dearsum), Hiltje Obbes (Leeuwarden), Tjitske Tijtses (Terherne), Trijntje Uiltjes (Terherne), Antje Sjoerds (Offingawier), Pietertje Tjallings (Goënga), Trijntje Sijbrens (Leeuwarden), Wijtske Pieters (Earnewâld), Sijbrig Ruurds (Hommerts), Marijke Jacobs (Huizum), Trijntje Ypes (Aldtsjerk), Sijke Sjoerds (Menaldum), Sijtske Wijbrens (Leeuwarden), Baukje Jacobs (Oudwoude), Maaike Sijbens (Oudwoude), Aukje Gerrits (Veenwouden), Janke Jochems (Akkrum), Wijpkjen Tjeerds (Huizum), Sijtske Takes (Ryptsjerk), Teeske Haijes (Huizum), Minke Reinders (Wergea), Ymkje Hessels (Wirdum), Taeksche Durks (Baaium), Trijntje Sipkes (Grootegast), Ytje Gerrits (Akkrum), Jeltje Rienks (Akkrum), Barbara Christiaans (Dokkum), Eelkje Pieters (Boazum), Imkje Oedses (Leeuwarden), Corneliske Jans (Leeuwarden), Grietje Theunis (Warstiens), Tetje Haantjes (Húns), Janke Ruurds (Akkrum), Chatharina Hof (Drachten), Grietje Hendriks (Langezwaag), Grietje Andries (Warten), Sijbrig Johannes (Dronrijp), Alida Harmanus Conradi (Dronrijp), Antje Roelofs (Langezwaag), Taekje Gerrijts (Wijns), Taetske Andries (Warten), Akke Klases (Oentsjerk), Wijtske Beentzes (Damwoude), Anna Adams (Leeuwarden), Akke Gerijts (Ypecolsga), Minke Sijmons (Uitwellingerga), Tjitske Annes (Wijns), Akke Rinses (Akkrum), Lijsbeth Theunis (Warstiens), Durkje Tjallings (Veenwouden), Trijntje Jans (Huizum), Tietje Jans (Sneek), Ytje Jans (Rinsumageest), Jeltje Jacobs (Akkrum), Ytje Gerbens (Uitwellingerga), Aafke Klazes (Beetgum), Sjeuke Tjitzes (Dronrijp), Johanna Pock (Leeuwarden), Antje Frankes (Uitwellingerga), Hendrikje Hendriks (Grou), Aaltje Douwers (Leeuwarden), Gettje Pieters (Baaium), Janke Douwes (Akkrum), Aafke Tjallings (Marssum), Janke Wijbes (Damwoude), Gettje Klases (Sybrandahuis), Reino Gerrits (Wijns), Tettje Klases (Hantumer Uitburen), Trijntje Yes (Surhuisterveen), Dieuke Pieters (Hilaard), Houkje Gerrits (Wijns), Akke Hoites (Warten), Berber Sjoerds (Boxum), Trijntje Ates (Hilaard), Beitske Feijes (Gytsjerk), Wobbigje Roels (Eestrum), Jelmer Gerbens (Grou), Janke Yes (Surhuisterveen), Froukje Martens (Wirdum), Ytje Eeuwes (Grou), Trijntje Pieters (Hallum), Sjoukje Feddes (Sneek), Jantje Tjebbes (Veenwouden)

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Fries Museum
Identificatie
Titel
Naamlyst der vrouwspersonen welke den 1 februarij 1805 te Leeuwarden zijn ingetekend om op schaatzen te rijden […]
Objectnummer
P1949-013
Objectcategorie
Drukwerk, Wedstrijdformulier
Hoogte
30.0 cm
Breedte
18.0 cm
Vervaardiging
Datering
1805-02-01
Meer informatieMinder informatie