Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Reproduktie van een lijst van deelnemers aan een hardrijderij op 22 febr. 1855 te Leeuwarden.

onbekend

Reproduktie in het Leeuwarder Nieuwsblad van 20 jan. 1926 van een lijst van deelnemers aan een hardrijderij op 22 febr. 1855 te Leeuwarden voor koppels van mannen en vrouwen in de Prinsentuin. Boven de lijst een afbeelding van zo'n de ijsbaan in de Prinsentuin te Leeuwarden. De baan is versierd met vlaggen en vaandels. Links is een ijstentje te zien. Op de achtergrond de Oldehove en een molen.
Koptekst: 'Hardrijderij op Schaatsen door Mannen en Vrouwen te Leeuwarden/ om eene prijs van Honderd Vijftig Gulden en eene premie van Vijftig Gulden./ op Donderdag den 22 Februarij 1855, 's morgens precies ten tien ure.
Deelnemers: Tjalling Pieters Hellinga (Aldtsjerk) en Janke Durks Kramer (Lekkum), Gabe Sjoukes van Essen (Idaard) en Jantje Hebdriks Klop (Akkrum), Wijtze Hoekstra (Leeuwarden) en Jelke Inia (Leeuwarden), Sikke Benediktus Kingma (Wergea) en Albertje Geerts Hoekstra (Wergea), Machiel Boshuijer (Leeuwarden) en Maria Boshuijer (Leeuwarden), Jakob Klazes Schoustra (Sibrandabuorren) en Gerbrig Klazes Schoustra (Sibrandabuorren), Jocob Dirks Talsma (Aldtsjerk) en Tietje Foekes Rinsma (Aldtsjerk), Albert Alberts de Vries (Gytsjerk) en Tjalkje Willems de Vries (Gytsjerk), Halbe H. Visser (Warten) en Janke H. Visser (Warten), Jacob Sijbrens Valk (Warten) en Antje Cornelis Wartena (Warten), Simen Willems de Vries (Gytsjerk) en Wijke Willems de Vries (Gytsjerk), Marten van der Wal (Wirdum) en Aafke van der Wal (Wirdum), Lourens Olivier (Jelsum) en Geertje Bosma (Jelsum), Sijtze Sipkes van der Weij (Stiens) en Geeske van der Zwaag (Stiens), Klaas Edzers Westra (Hurdegaryp) en Hinke Edzers Westra (Hurdegaryp), Jouke A. Hanje (Akkrum) en Geeske H. Bos (Akkrum), Gjalt Roels Walda (Warten) en Doetje Roels Walda (Warten), Hend. Roels Walda (Warten) en Froukje Gjalts van der Meer (Suwâld), Evert H. Schaap (Reduzum) en Tietje J. Lootsma (Reduzum), van der Leij (Sneek) en Janneke van der Leij (Sneek), Pieter Postmus (Lekkum) en Getje Dijkstra (Wirdum), Doeije Kastelein (Suwâld) en Antje Spijkstra (Wergea), Olgerd Rienks Brouwer (Scharnegoutum) en Antje Jans Dijkstra (Scharnegoutum), Wopke Castelein (Suwâld) en Grietje van der Wal (Suwâld), Oene de Vos (Aldtsjerk) en Akke Feikes van Dijk (Aldtsjerk), Sjoerd Kastelein (Suwâld) en Hinke Spijkstra (Wergea), Ruurd Ruurds Postma (Warten) en Doetje Sijbrens Valk (Warten).
Omkaderd is het koppel Machiel Boshuijer en Maria Boshuijer. Bovenaan de lijst staan bovendien handschriftelijke, genealogische aantekeningen betreffende de familie Boshuijer.

Rechten
CC BY-NC-ND 4.0
Museum
Fries Museum
Identificatie
Titel
Reproduktie van een lijst van deelnemers aan een hardrijderij op 22 febr. 1855 te Leeuwarden.
Objectnummer
P00397
Objectcategorie
Drukwerk, Krantenknipsel, Prent, Wedstrijdformulier
Materialen
inkt, papier
Hoogte
38.0 cm
Breedte
25.5 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
onbekend
Datering
1855
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema