Naar overzicht
Bewaren
Delen
Dit object delen

Paspoort in briefvorm van Gerben Pieters Faber uit 1839 in lijst, handelend over militaire zaken

Vervaardiger onbekend

Het paspoort in briefvorm van Gerben Pieters Faber is gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk met de hand geschreven en is uitgegeven door het 'Koningrijk der Nederlanden.
Op het paspoort is een 'Metalen Kruis' aangebracht dat is uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Het Metalen Kruis is een vierarmig bronzen kruis. De voorzijde vertoont de gekroonde "W" in een krans bestaande uit een tak van eikenbladeren (links) en een tak van laurierbladen (rechts). De keerzijde heeft dezelfde krans, waarbinnen de jaartallen "1830-1831" gegraveerd zijn. Op de armen van het kruis staat de tekst "TROUW AAN / KONING / EN / VADERLAND".

De tekst op het paspoort luidt als volgt:
Krachtens autorisatie van het departement van oorlog, in dato 12 augustus 1839 no. 12. verleent de ondergetekende Luitenant Kolonel Rambonnet kommanderende het depot van het Regiment Ligte Dragonders n: 4 mits deze paspoort aan den militien Faber Gerben Pieters. zoon van Pieter en van Dirkje Gerrits geboren te Joure Haskerland provincie Vriesland op den 20 september 1812 lang 1 ellen, 7 palmen 3 duimen 2 strepen, aangezicht smal, voorhoofd breed, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin smal, haar ligtbruin, hebbende de volgende merkbare teekenen geene (Stamboek Ne 3845.) en zulks uit hoofde van werkelijk volbragte dienst bij personeele getreding. De gemelde persoon heeft bij genoemd Regiment laatstelijk gediend, als op 25 maart 1831 ingevolge authorisatie van het departement van oorlog 19 maart Ne. 11 overgenomen van de 18e afdeeling Infanterie waarbij hij op de 16e maart was ingedeeld als militien voor den tijd van vijf jaren. Op de 2e december 1836 met onbepaald verlof. Zijnde deszelfs vorige diensten, bekomen wonden, gedane veldtochten en bijzondere daden hieronder bereeder vermeld.
Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de [...]den bovengemelden persoon afgerekend , en nadat de waarde der gedeponeerderde goederen in zijn te [...] geworden, aan hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van [...] welke hij verklaart te hebben ontvangen. Alle Civiele en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden militien G.P. Faber vrij en ongehinderd te laten passeren, en, des noodig, hulp en bijstand te verleenen. Gevolgt door een ondertekening op 29 augustus 1893.

Rechten
In Copyright
Museum
Museum Sloten
Identificatie
Titel
Paspoort in briefvorm van Gerben Pieters Faber uit 1839 in lijst, handelend over militaire zaken
Objectnummer
D009
Objectcategorie
Paspoort
Trefwoorden
Documentatie
Materialen
papier, metaal
Hoogte
38,7 cm
Breedte
24,2 cm
Vervaardiging
Vervaardiger
Vervaardiger onbekend
Datering
1831-08-29
Meer informatieMinder informatie
Uit hetzelfde thema