Museum Warten – Winterjûnenocht

15 november 2019

Tijdens Verhalenavond worden in Warten Friese verhalen verteld.
Op ferskillende lokaasjes by Museum Warten, yn en om it Earmhûs, de Ald Fryske Greidbuorkerij en de âlde smidderij, wurde ferhalen ferteld oer it libben en oerlibjen yn in wiete omjouwing fan reid-, fean- en greidlannen. Jo eigen smoute ferhalen kinne jo fertelle by de ielrikker oan de tonne ûnder de heakape fan de greidpleats. Ferhalefertellers dizze jûn binne âld fiskerman Johannes Postmus, natuerman Gjalt de Groot en Wybren Epema.