Museum Hert fan Fryslân – Stienbikje mei Jan Arendz

15 november 2019

“Doe’t ik in lyts jonkje wie, sieten ús heit en syn arbeider tegearre te stienbikjen achterhûs om de gatten fan de âld reed te sljochtsjen. Se fertelden mekoar dan ferhalen en somtiden songen se tegearre. Oer dy âld reed moast ik nei de legere skoalle yn Wiuwert fytse en letter nei de HBS yn Snits, dêr’t myn leafde foar it toanielspyljen begongen is.”

De entree van het museum is op Verhalenavond voor het beluisteren van het verhaal van acteur Jan Arendz gratis. Op deze avond is echter ook het museum open: Voor wie er dan toch is, vooral voor wie in deze buurt woont of werkt maar nog nooit het museum heeft bezocht is dit dé mogelijkheid om ook de eigen cultuurhistorie van Grou en omgeving ‘op te snuiven’. U bepaalt zelf welke bijdrage u daarvoor betaalt: Betaal wat het bezoek u waard is.