It Kokelhus fan Jan en Sjut – Bynammen, wa hy se eartiids net?

15 november 2019

In Frysk ferhaal by it Kokelhus!
Yn elts doarpke hiene minsken foarhinne allegear bynammen. Der wiene ek minsken mei mear as ien bynamme, bygelyks Cornelis Frederik Dirks Helfrich. At jo nijsgjirrig wurden binne, nei mear bynammen en wa’t dizze man wie en wat der die yn syn libben; kom dan op freedtejun 15 novimber nei it smûke museum it Kokelhus yn Earnewald. Jo binne wolkom!